نمونه کارهای طراحی معماری ساختمان، ویلا، تجاری، اداری

معماری شناسه و هویت بنا است و هر بنایی در کنار یکدیگر معماری شهری را تشکیل میدهد و نوع معماری شهری نشان دهنده فرهنگ و اصالت یک جامعه است ، از این رو بسیار هائز اهمیت است که طراح معمار با توجه به نوع کاربری ساختمان ( مسکونی ، ویلایی ، تجاری ، اداری و ....) طراحی معماری را با توجه به معماری شهری و خواست کارفرما انجام دهد ، در مبحث معماری وجه هنری کار، سنگینی بیشتری نسبت به سایر عوامل دخیل در آن را دارد. و خلق یک اثر هنری توسط طراح معمار در قالب کار مهندسی و فنی نمود بیشتری پیدا می کند، به ویژه امروز معماری به لحاظ معیار های روانشناسی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از این رو ما نگرش خلاقانه و هنری را در کنار مباحث علمی و راسیونال مطرح می کنیم. و سعی داریم تا بیشترین نزدیکی و هماهنگی را بین طراحی و تعلقات ذهنی و روحی مشتریانمان ایجاد کنیم.