معماریان مگ

برچسب -معماری چوبی

10 آسمانخراش چوبی که در آینده نزدیک رکوردهای جهانی را می شکنند

برج چوبی | معرفی 10 آسمانخراش چوبی بلند در جهان برج چوبی، برج هایی هستند که چوب ماده اصلی سازنده آنهاست. رشد سریع بهره برداری از آسمانخراش چوبی در دنیا، سبب رونق بازار معماری پروژه های برج چوبی شده است. ساخت برج چوبی در دنیا روز به روز درحال افزایش...